Monday, January 7, 2008

Philip Brophy at Lush: 1st August 2007

Curated by Thea Baumann, the albb Showtime Screening presented a selection of Audio-Visual works by Australian artist Philip Brophy.

The AV works were presented at LUSH, a popular night club in Ho Chi Minh City as part of The Last Vestige exhibition launch.


Philip Brophy is one of Australia’s leading mixed-media artists who has exhibited in art and non-art contexts over many years. He has exhibited at the Art Gallery of New South Wales, the Australian Centre of the Moving Image, and the Singapore Biennale 2006. He is a significant writer and curator of audiovisual media & technology; comics, graphics and associated mass media; and Pop Art in its historical and contemporary forms. His most recent major curatorial project is the major manga retrospective TEZUKA - The Marvel of Manga for the National Gallery of Victoria (touring to the Art Gallery of New South Wales and the Asian Art Museum of San Francisco).

Philip Brophy là một trong các nghệ sĩ truyền thông pha trộn hàng đầu của Úc và đã triển lãm các nội dung nghệ thuật và ngoài nghệ thuật trong nhiều năm qua. Ông đã có triển lãm ở Phòng Tranh New South Wales, Trung Tâm Hình Chuyển Động của Úc và Singapore Biennale năm 2006. Ông là một nhà văn và giám tuyển nổi bật trong lĩnh vực truyển thông và công nghệ nghe nhìn; truyện tranh, đồ họa và phương tiện truyền thông đại chúng có liên quan và Nghệ Thuật Đại Chúng trong dạng lịch sử và cả đương thời của nó. Dự án giám tuyển lớn gần đây nhất của ông là sự hồi tưởng manga lớn có tên “TEZUKA – sự kỳ diệu của manga” cho Phòng Triển Lãm Quốc Gia Victoria (và sau đó tới Phòng Triển Lãm Nghệ Thuật New South Wales và Bảo Tàng Nghệ Thuật Châu Á ở San Francisco).

www.philipbrophy.com

No comments: